چشم باسیم گودالارم مدل GS300R

بازدید : 2756   |      

سنسور حرکتی گودالارم
زائیه دید سنسور 160درحه
فاصله دید سنسور 6 متر
مصرف کم
ابعا کوچک

چشم باسیم گودالارم مدل GS300R

زائیه دید سنسور 160درحه
فاصله دید سنسور 6 متر
مصرف کم
ابعا کوچک